Swietelsky AG

Juridisk informasjon og personvern

Forord

Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 LinzÖsterreichinkludert datterselskaper (samlet kalt Swietelsky) anser det som svært viktig å beskytte personopplysningene til sine kontaktpartnere, dvs. alle forretningspartnere og medarbeidere. Derfor behandler Swietelsky personopplysninger i overensstemmelse med anvendbare juridiske forskrifter med tanke på beskyttelse av personopplysninger samt datasikkerhet.

Konseptene som brukes i den foreliggende personvernerklæringen, retter seg etter definisjonene i art. 4 i EUs personvernforordning.

    1.  Gyldighetsområde

Gjenstand Den foreliggende personvernerklæringen regulerer håndtering og behandling av personopplysninger i Swietelsky-konsernet.

Personale: Den foreliggende personvernerklæringen gjelder for alle medarbeidere i Swietelsky-konsernet, disses partnere, kunder og leverandører samt eventuelle andre personer som er innlemmet i Swietelskys forretningsvirksomhet.

Tidspunkt Den foreliggende personvernforordningen er gyldig fra 25.05.2018 og anses som en minimumsstandard for behandling av personopplysninger.

    2.  Behandlingsprinsipper

Swietelskys behandling av personopplysninger er basert på strenge prinsipper for å beskytte og sikre berørte personers opplysninger og rettigheter.

Rettmessighet og transparens: Behandlingen av opplysninger skjer på rettmessig vis (tro og ære).

Interesseforbindelse: Opplysningene innhentes og behandles for fastsatte, entydige og legitime formål. Behandlingen av opplysningene skjer ikke på en måte som er uforenlig med disse formålene.

Dataminimering: Kun opplysninger som er absolutt nødvendige for de angitte formålene, innhentes og behandles. Opplysningene behandles anonymt dersom dette er tilstrekkelig for det aktuelle formålet og ikke medfører urimelige anstrengelser.

Begrenset lagring og sletting: Personopplysninger slettes så snart det opprinnelige formålet for innhentingen er bortfalt og lovbestemte oppbevaringsfrister ikke er til hinder for sletting. Dersom vi i enkelttilfeller skulle ha legitime grunner til å beskytte disse opplysningene, vil vi oppbevare dem inntil dette er juridisk klarert.

Datasikkerhet: Personopplysninger må holdes konfidensielle. Opplysningene skal behandles konfidensielt og beskyttes mot uautorisert tilgang, urettmessig manipulasjon og videreformidling samt tap og destruksjon ved hjelp av egnede organisatoriske og tekniske tiltak.

Saklig korrekthet: Personopplysninger skal til enhver tid være korrekte, fullstendige og oppdaterte. Det iverksettes egnede tiltak for å korrigere utdaterte, uriktige eller ufullstendige opplysninger.

    3.  Datasikkerhet

Swietelsky ser det som en viktig oppgave å beskytte opplysningenes konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Dette gjelder både for bedriftshemmeligheter, kundeopplysninger, personopplysninger og andre kritiske opplysninger.

For dette formålet etablerer vi stadig forbedrede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i henhold til nyeste teknikk, samt beste internasjonale praksis og sikkerhetsstandarder.

    4.  Datakonfidensialitet

Alle medarbeidere i Swietelsky-konsernet og hos våre kontraktspartnere er kontraktsforpliktet til konfidensialitet. Medarbeiderne gjøres regelmessig oppmerksom på og skoleres i sikker håndtering av personopplysninger og andre kritiske opplysninger.

    5.  Kontinuerlig kontroll og forbedring

Swietelsky legger stor vekt på kontinuerlig forbedring av kvalitet og prosesser. Det finnes definerte prosesser for kontinuerlig kvalitetsforbedring, og vi har hatt sertifisering i henhold til ISO 9001 i mange år. Disse prosessene måler og styrker vår overholdelse av personvernretningslinjene samt gjeldende lov og effektiviteten av tiltakene for personvern og datasikkerhet.

I.  Juridisk informasjon iht. EUs personvernforordning

    1.  Informasjon iht. art. 13 i EUs personvernforordning

Med den foreliggende personvernerklæringen ønsker Swietelsky AG å informere leserne og brukerne av vår internettside om type, omfang og formål for personopplysningene som behandles. Videre opplyser vi berørte personer/brukere om deres rettigheter.

    2.  Behandlingsansvarlig iht. art. 24 i EUs personvernforordning

Swietelsky AG (heretter henvist til som Swietelsky, VI eller behandlingsansvarlig)
Edlbachstrasse 10
4020 Linz

office@swietelsky.at

    3.  Personvernombud

Swietelsky er ikke forpliktet til å oppnevne et personvernombud, da artikkel 37 første ledd i EUs personvernforordning ikke er relevant. Med tanke på viktigheten av personvern har imidlertid Swietelsky frivillig besluttet å oppnevne et personvernombud. Brukerne og det aktuelle datatilsynet kan kontakte vårt personvernombud på datenschutz@swietelsky.com.

    4.  Personvernerklæring

Følgende forklares i den foreliggende personvernerklæringen: 

 • hvilke opplysninger vi innhenter, og hvorfor
 • hvordan vi bruker opplysningene vi innhenter
 • dine rettigheter som berørt person

Vi har søkt å gjøre fremstillingen så enkel som mulig. 

    5.  Juridisk grunnlag for behandlingen

Swietelsky behandler utelukkende personopplysninger på et av følgende juridiske grunnlag:

 • samtykke fra deg
 • kontrakt
 • legitim interesse

På vårt nettsted behandles opplysninger utelukkende på grunnlag av lovbestemmelser (EUs personvernforordning, Telekommunikationsgesetz 2021; den tyske loven gjeldende telekommunikasjon).

 • Ved bruk av analyseverktøy brukes opplysningene på grunnlag av art. 6 første ledd bokstav f (legitim interesse) i EU personvernforordning. Vår legitime interesse i bruk av opplysninger består av å kunne forbedre vårt nettsted samt måle effektiviteten av nettreklame.
 • Bruk av IT-databeskyttelsestiltak skjer også på grunnlag av art. 6 første ledd bokstav f (legitim interesse) i EU personvernforordning Vår legitime interesse i bruk av personopplysninger består av å kunne sikre våre IT-systemer.
 • Tillegg for sosiale medier kan kun brukes etter samtykke. Juridisk grunnlag er derfor art. 6 første ledd bokstav A i EUs personvernforordning. Vi må innhente samtykke hver gang du vises vårt nettsted.

II.  Behandling av opplysninger, formål og juridiske grunnlag

Swietelsky behandler personopplysninger fra medarbeidere, partnere, kunder og leverandører for å kunne opprettholde forretningsvirksomheten – samt overholde relaterte lov-/kontraktskrav.

    1.  Behandling av våre forretningspartneres opplysninger

Swietelsky behandler personopplysninger oppgitt av interessenter, kunder, leverandører osv. for å kunne utarbeide tilbud og gjennomføre oppdrag – samt oppfylle (pre)kontraktsforpliktelser og rettslige forpliktelser.

    2.  Kontakt

Når du kontakter oss, brukes personopplysningene du gir oss for at vi skal kunne behandle og følge opp din forespørsel iht. art. 6 første ledd bokstav 1 a og b i EUs personvernforordning. Vi må behandle dine opplysninger for å kunne behandle og svare på din forespørsel – ellers kan vi ikke behandle forespørselen eller kun behandle forespørselen på en begrenset måte.

Vi sletter din forespørsel og dine kontaktopplysninger når forespørselen er endelig besvart og det ikke finnes lovbestemte oppbevaringsfrister som er til hinder for slik sletting, f.eks. i tilknytning til en påfølgende kontraktsavvikling. Dette skjer som regel når vi ikke har hatt kontakt med deg på tre år.

    3.  Søker

Ved å sende søknaden din til SWIETELSKY samtykker du uttrykkelig til at SWIETELSKY behandler dine personopplysninger – samt har rett til å formidle, behandle og bruke disse opplysningene internt i SWIETELSKY-konsernet. Videreformidling, behandling og bruk av opplysningene er begrenset til formålene for rekruttering og personaladministrasjon.

Behandlingen kan også skje elektronisk. Dette er særlig tilfellet dersom du har sendt inn søknadsdokumentene elektronisk, f.eks. via e-post eller en karriereportal.

Dersom søknaden skulle resultere i en ansettelseskontrakt, vil opplysningene du oppga, bli behandlet videre i henhold til gjeldende lovforskrifter.

Dersom dette ikke skulle bli resultatet, slettes dine søknadsdokumenter etter utløp av en seks måneders frist (gjeldende lov) – forutsatt at ingen andre legitime interesser er til hinder for dette eller du har gitt samtykke til at vi kan registrere dokumentene.

Behandlingen av søknadsdokumentene du har sendt inn, skjer på grunnlag av samtykke fra deg iht. art. 6 første ledd bokstav a i EUs personvernforordning.

I den grad særskilte kategorier av personopplysninger iht. art. 9 første ledd i EUs personvernforordning oppgis i tilknytning til søknadsprosessen, behandles disse iht. art. 9 andre ledd bokstav b i EUs personvernforordning (f.eks. helseopplysninger, inkludert opplysninger om alvorlig funksjonshemning eller etnisk opprinnelse) eller på grunnlag av samtykke fra deg iht. art. 9 andre ledd bokstav a i EUs personvernforordning (f.eks. helseopplysninger, i den grad disse er nødvendige for yrkesutøvelse).

    4.  Serverloggfiler (tilgangsdata)

Av tekniske årsaker, i særdeleshet for å kunne garantere et funksjonelt og sikkert nettsted, behandler vi teknisk nødvendige opplysninger om tilgang til vårt nettsted i såkalte serverloggfiler. Disse formidles automatisk til oss av din nettleser. 

Vi behandler bl.a. følgende tilgangsopplysninger:

 • navnet på det viste nettstedet
 • anvendt nettlesertype-/versjon
 • den besøkendes operativsystem
 • siste besøkte side (henvisende URL)
 • klokkeslett for serverforespørselen
 • overført mengde opplysninger
 • vertsnavnet til datamaskinen som brukes for å få tilgang (anvendt IP-adresse, ev. anonymt)


 Med art. 6 første ledd bokstav f i EUs personvernforordning som juridisk grunnlag bruker vi per i dag disse opplysningene f.eks. for å

 • kunne sikre feilfritt tilkoblingsoppsett for vårt nettsted
 • kunne sikre komfortabel bruk av vårt nettsted
 • kunne evaluere systemsikkerheten/-stabiliteten
 • kunne ivareta andre administrative

formål. De innhentede opplysningene brukes aldri til å identifisere deg.

Tilgangsopplysningene slettes automatisk etter 120 dager  , med mindre vi må oppbevare dem lenger av bevishensyn. I så tilfelle oppbevares opplysningene frem til den aktuelle hendelsen er endelig klarlagt.

 

III.  Dataformidling

Formidling av personopplysninger til mottakere utenfor Swietelsky-konsernet eller i EU-tredjeland skjer i samsvar med gjeldende lover, på rettmessig grunnlag samt under strengeste konfidensialitet og datasikkerhet.  Vi verken selger eller leier ut personopplysninger til tredjeparter for disses markedsføringsformål.

Personopplysninger formidles til mottakere i Swietelsky-konsernet for å kunne oppfylle lovkrav og forenkle administrasjonsoppgaver i konsernet. Også her formidles opplysningene i henhold til lovbestemte rammebetingelser.

Art. 13 første ledd i EUs personvernforordning lister opp følgende kategorier av mottakere:

 • behandlingsansvarligs konsernselskaper
 • (under)leverandører, entrepenører
 • oppdragsbehandlere, såfremt disse trenger opplysningene for å kunne tilby sine tjenester
 • myndigheter, offentlige instanser og institusjoner
 • notarius publicus, juridiske rådgivere / skatterådgivere, inkassoselskaper og sakkyndige (for å kunne gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav)
 • revisjonsselskaper (for å kunne oppfylle regnskapsplikter)
 • forsikringsselskaper
 • kreditt- og finansinstitutter eller tilsvarende
 • domstoler (for å kunne gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav)
 • voldgiftssinstanser

    1.  Dataformidling til tredjeparter

Dine personopplysninger formidles ikke til tredjeparter for andre formål enn det som er angitt i det følgende.

Vi videreformidler bare dine personopplysninger til tredjeparter dersom

 • du har gitt uttrykkelig samtykke til dette iht. art. 6 første ledd bokstav a i EUs personvernforordning
 • vi må videreformidle opplysningene i henhold til art. 6 første ledd bokstav f i EUs personvernforordning for å kunne ivareta våre bedriftsinteresser samt for å kunne gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav – og det ikke er noen grunn til å tro at du har en tyngreveiende legitim interesse i at dine opplysninger ikke videreformidles
 • vi er forpliktet til dette i henhold til art. 6 første ledd bokstav c i EUs personvernforordning
 • dette er tillatt i henhold til lov og nødvendig i henhold til art. 6 første ledd bokstav b i EUs personvernforordning for å kunne gjennomføre kontraktsforhold med deg

SWIETELSKY kan videreformidle dine personopplysninger til leverandører som tilbyr tjenester på vegne av oss og etter våre anvisninger.

SWIETELSKY kan også videreformidle dine personopplysninger til tilknyttede selskaper og partnere.

I tillegg kan SWIETELSKY gi dine personopplysninger til kjenne dersom vi er forpliktet til dette i henhold til lov, rett eller myndighetspåbud – eller dersom vi mener at dette er nødvendig eller tilbørlig for å kunne unngå fysiske skader eller økonomiske tap.

SWIETELSKY forbeholder seg retten til å overføre personopplysninger vi har om deg, dersom vi helt eller delvis selger eller overfører vår forretningsvirksomhet eller våre aktiva (eventuelt også ved omstrukturering, oppløsning eller likvidasjon).

    2.  Dataoverføring

SWIETELSKY kan også overføre dine personopplysninger til andre land enn landet der opplysningene opprinnelig ble innhentet. I disse landene gjelder kanskje ikke de samme personvernlovene som i landet der du opprinnelig oppga personopplysningene. Når vi overfører dine opplysninger til andre land, beskytter vi dem som beskrevet i den foreliggende personvernerklæringen – og selve dataoverføringene er underlagt gjeldende lov.

 

Landene vi videreformidler personopplysninger til, befinner seg

 • i EU-området
  • utenfor EU-området

Dersom vi formidler personopplysninger fra (et) EU-land til land eller internasjonale organisasjoner utenfor EU, skjer dette på grunnlag av

 • en rimelighetsbeslutning fra Europakommisjonen;
 • – i mangel av en slik beslutning – på annet lovlig grunnlag, f.eks. et rettslig bindende og gjennomførlig dokument mellom myndigheter eller offentlige instanser, bindende interne bedriftsregler, klausuler om standardbeskyttelse av opplysninger samt godkjente eller sertifiserte atferdsregler

Unntaksvis kan opplysninger også overføres på grunnlag av

 • 49 første ledd bokstav a i EUs personvernforordning
  Den berørte personen har uttrykkelig samtykket til den foreslåtte formidlingen av opplysninger etter å ha blitt informert om at det kan finnes risikoer i slike tilfeller, når det ikke foreligger noen rimelighetsbeslutning eller egnede garantier,
 • 49 første ledd bokstav b i EUs personvernforordning
  Formidling er nødvendig for å kunne oppfylle en kontrakt mellom den berørte personen og behandlingsansvarlig, eller for å kunne iverksette prekontraktuelle tiltak på forespørsel fra den berørte personen,
 • 49 første ledd bokstav c i EUs personvernforordning
  Formidling er nødvendig for å kunne inngå eller oppfylle en kontrakt (opprettet av behandlingsansvarlig) som er i den berørte personens interesse, med en annen naturlig eller juridisk person.

 

IV.  Rettigheter for berørte personer

 • Du har rett:
  , i henhold til art. 15 i EUs personvernforordning, til å få innsyn i personopplysningene om deg som vi har behandlet. I særdeleshet kan du kreve innsyn i behandlingsformål, kategoriene av personopplysninger og kategoriene av mottakere som dine opplysninger ble gjort til kjenne for eller blir gjort til kjenne for, samt planlagt lagringstid. Du kan kreve at dine opplysninger korrigeres, slettes, behandles på begrenset måte, du kan protestere, du kan klage, du kan kreve innsyn i opprinnelsen til opplysningene (dersom de ikke ble innhentet hos oss), og du kan forhøre deg om vi gjør bruk av automatisert beslutningstaking inkludert profilering og ev. vektige detaljopplysninger;
 • , i henhold til art. 16 i EUs personvernforordning, til umiddelbart å få korrigert uriktige eller ufullstendige personopplysninger om deg som vi har lagret;
 • , i henhold til art. 17 i EUs personvernforordning, til å kreve å få slettet dine personopplysninger som vi har lagret om deg – med mindre vi må behandle dem for å kunne utøve vår rett til fri meningsytring og informasjon, for å kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, av hensyn til det offentliges interesse eller for å kunne gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav;
 • , i henhold til art. 18 i EUs personvernforordning, til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger i den grad du mener at opplysningene er uriktige, dersom behandlingen er urettmessig, men du nekter sletting av opplysningene og vi ikke trenger opplysningene lenger, men du trenger dem for å kunne gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav, eller du har nektet behandling i henhold til art. 21 i EUs personvernforordning;
 • , i henhold til art. 20 i EUs personvernforordning, til å motta dine personopplysninger som du har gitt oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format – eller kreve at opplysningene formidles til en annen behandlingsansvarlig;
 • , i henhold til art. 21 i EUs personvernforordning, i den grad vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av vår legitime interesse, til å protestere mot behandling av dine personopplysninger – i den grad det foreligger gode grunner til dette som er relatert til din spesielle situasjon eller din protest gjelder direktereklame. I det siste tilfellet har du en generell rett til å protestere, som vi vil imøtekomme uten å henvise til en bestemt situasjon.
 • , i henhold til artikkel 7 tredje ledd bokstav 3 i EUs personvernforordning, til når som helst å trekke tilbake et gitt samtykke. Vi vil da ikke lenger kunne behandle opplysningene som dette samtykket gjelder.
 • , i henhold til art. 77 i EUs personvernforordning, til å inngi klage hos en tilsynsmyndighet dersom du mener at vi har behandlet dine personopplysninger ulovlig. Normalt kan du henvende deg til din lokale tilsynsmyndighet, arbeidsplassen din eller vårt hovedkontor.

    1.  Ivareta rettighetene til berørte personer

Alle berørte personer hvis opplysninger behandles av Swietelsky, kan når som helst påberope seg ovennevnte rettigheter og gjøre disse gjeldende hos Swietelsky.

Du kan når som helst sende en e-post til datenschutz@swietelsky.com.

Imidlertid kan vi ikke behandle forespørsler fra berørte personer før vi har identifisert vedkommende. Derfor ber vi om at du å gjøre det lettere for oss å identifisere deg.

    2.  Rett til å klage

Dersom du mener at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med personvernrettslige bestemmelser eller dine personvernrettigheter på annen måte er krenket, kan du inngi klage hos en tilsynsmyndighet.

Ansvarlig tilsynsmyndighet for Swietelsky AG er:

Österreichische Datenschutzbehörde: Tlf.: +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

V.  Generelt om informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler for å gjøre vårt nettsted mer brukervennlig og funksjonelt. Noen informasjonskapsler forblir lagret på din sluttenhet.

Informasjonskapsler er små datapakker som utveksles mellom din nettleser og vår nettjener når du besøker vårt nettsted. Disse gjør ingen skade – de tjener utelukkende til å gjenkjenne den besøkende på nettsiden. Informasjonskapsler kan bare lagre opplysninger som kommer fra nettleseren din, dvs. opplysninger som du selv har angitt i nettleseren eller som finnes på nettstedet. Informasjonskapsler kan ikke kjøre koder eller brukes for å få tilgang til din sluttenhet. Neste gang du viser vårt nettsted på den samme sluttenheten, kan opplysningene som er lagret i informasjonskapsler, enten bli sendt tilbake til oss («informasjonskapsel fra førstetilbyder») eller til en nettapplikasjon fra en tredjepart som informasjonskapselen tilhører («tredjeparts informasjonskapsel»).  Gjennom de lagrede og tilbakesendte opplysningene oppdager den aktuelle nettapplikasjonen at du allerede har vist og besøkt vår nettside via nettleseren på din sluttenhet. 

Alt etter bruksformål og funksjon grupperes informasjonskapsler i følgende kategorier:  

teknisk nødvendige informasjonskapsler som sikrer teknisk drift og grunnleggende funksjoner på vårt nettsted. Denne typen informasjonskapsler brukes f.eks. for å bevare dine innstillinger mens du navigerer på vårt nettsted, eller de kan sørge for at viktige opplysninger blir tatt vare på under hele økten (f.eks. innloggingsopplysninger, handlekurvrelaterte opplysninger).

statistiske informasjonskapsler som hjelper oss med å forstå hvordan besøkende interagerer med vårt nettsted (anonym innhenting og analyse av opplysninger). Dette gir oss verdifull kunnskap for å kunne optimere både vårt nettsted og våre produkter og tjenester.

Markedsføringsinformasjonskapsler som plasserer målrettet reklame på vårt nettsted.

Uklassifiserte informasjonskapsler som vi forsøker å klassifisere i samarbeid med tilbydere av individuelle informasjonskapsler.

Alt etter lagringsvarighet skiller vi også mellom øktinformasjonskapsler og permanente informasjonskapsler. Øktinformasjonskapsler lagrer opplysninger som brukes under din aktuelle nettleserøkt. Disse informasjonskapslene slettes når nettleseren lukkes. Ingen opplysninger blir igjen på din sluttenhet. Permanente informasjonskapsler lagrer opplysninger mellom to besøk på vårt nettsted. Ved hjelp av disse opplysningene blir du gjenkjent neste gang du besøker vårt nettsted, og nettstedet reagerer. Levetiden til en permanent informasjonskapsel bestemmes av tilbyderen av informasjonskapselen.

Det juridiske grunnlaget for bruk av teknisk nødvendige informasjonskapsler er vår legitime interesse i teknisk perfekt drift og feilfri funksjon på vårt nettsted i henhold til art 6 første ledd bokstav f i EUs personvernforordning. Vårt nettsted fungerer ikke som det skal uten disse informasjonskapslene. Bruk av statistiske informasjonskapsler og markedsføringsinformasjonskapsler krever samtykke fra deg i henhold til art. 6 første ledd bokstav a i EUs personvernforordning. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til bruk av informasjonskapsler i henhold til art. 7 tredje ledd i EUs personvernforordning. Det er frivillig å gi samtykke. Det oppstår ingen ulemper for deg dersom du ikke gir samtykke.

I nettleseren kan du dessuten angi at informasjonskapsler som en regel ikke skal lagres på din sluttenhet. Du kan velge å alltid bli spurt om du samtykker til at det plasseres informasjonskapsler. Angitte informasjonskapsler kan når som helst slettes. Hvordan alt dette fungerer i detalj, ser du i hjelpefunksjonen i nettleseren.   

En generell deaktivering av informasjonskapsler kan føre til funksjonsbegrensninger på vårt nettsted.  

VI.  Google-verktøy

    1. Google Analytics

Denne nettsiden benytter Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (heretter henvist til som Google). Google Analytics bruker såk. «Informasjonskapsler». Dette er tekstfiler som lagres på din datamaskin og gjør det mulig å analysere din bruk av nettsiden. Opplysningene om din bruk av denne nettsiden generert av informasjonskapselen overføres normalt til en Google-server i USA og lagres der. På grunn av aktiveringen av IP-anonymiseringen på disse nettsidene forkortes din IP-adresse først av Google i EU-/EØS-land. Bare unntaksvis overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. På oppdrag fra driveren av denne nettsiden vil Google bruke disse opplysningene for å kunne evaluere din bruk av nettsiden, for å kunne utarbeide rapporter om nettsideaktivitetene og for å kunne tilby flere tjenester til driveren av nettsiden i tilknytning til bruken av nettsiden og internett. IP-adressen som formidles av din nettleser via Google Analytics, føres ikke sammen med andre Google-opplysninger.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler via en innstilling i nettleserprogramvaren. Dette vil imidlertid kunne føre til at du ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden fullt ut. I tillegg kan du forhindre at opplysningene generert av informasjonskapselen og om din bruk av nettsiden, innhentes (inkl. din IP-adresse) innhentes og behandles av Google ved at du laster ned og installerer nettlesertillegget på følgende lenke: Nettlesertillegg for deaktivering av Google Analytics.

Behandlingen skjer på grunnlag av våre legitime interesser i henhold til art. 6 første ledd bokstav f i EU personvernforordning.

    IP-anonymisering

Vi bruker funksjonen «Aktivering av IP-anonymisering» på dette nettstedet. Dette innebærer at din IP-adresse først forkortes av Google i EU-/EØS-land. Bare unntaksvis overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. På oppdrag fra driveren av dette nettstedet vil Google bruke disse opplysningene for å kunne evaluere din bruk av nettstedet, for å kunne utarbeide rapporter om nettstedsaktivitetene og for å kunne tilby flere tjenester til driveren av nettstedet i tilknytning til bruken av nettstedet og internett. IP-adressen som formidles av din nettleser via Google Analytics, føres ikke sammen med andre Google-opplysninger.

    2.  Google Tag Manager

Dette nettstedet bruker Google Tag Manager. Gjennom denne tjenesten kan nettstedstagger administreres via én overflate. Google Tag Manager implementerer bare tagger. Ingen informasjonskapsler angis, og ingen personopplysninger innhentes. Google Tag Manager utløser også andre tagger som ev. kan innhente opplysninger. Google Tag Manager får ikke tilgang til disse opplysningene. Dersom det foretas en deaktivering på domene- eller informasjonskapselnivå, bevares denne deaktiveringen for alle sporingstagger i den grad de implementeres med Google Tag Manager. Flere opplysninger om Google Tag Manager kan ses på følgende lenke: Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

Brukeren kan stoppe sending av alle tagger i Google Tag Manager. Dette gjøres ved å klikke på avmeldingslenken nedenfor for å kunne plassere informasjonskapselen for deaktivering fra Google Tag Manager i nettleseren.

Du finner flere opplysninger i bruksretningslinjene på Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

    3.  Google Maps

Denne nettsiden bruker Google Maps API for å fremstille geografiske opplysninger visuelt. Via Google Maps innhenter, bearbeider og bruker Google også opplysninger om de besøkendes bruk av kartfunksjonene. Nærmere opplysninger om Googles behandling av opplysninger ser du i Googles personvernmerknader. I datasenteret kan du også endre dine personlige personverninnstillinger.

Utførlige rettledninger om administrasjon av dine data i tilknytning til Google-produkter finner du her.

 

VII.   Sosiale medier og tredjepartsverktøy

Vi tar diskusjonen om personvern i sosiale nettverk på alvor, da vi selv drifter nettsteder i sosiale nettverk for å informere aktive brukere om vårt tjenestetilbud. De aktuelle sosiale mediene vises med logo på vår side. Vi har et felles ansvar med driverne av de enkelte sosiale nettverkene i henhold til gjeldende lov (art. 26 i EUs personvernforordning). Vi har truffet nødvendige forholdsregler i den grad tilbyderne har gjort dette mulig for oss. I henhold til EUs personvernforordning ligger hovedansvaret for behandling av personopplysninger hos tilbyderne av de enkelte sosiale nettverkene.

Dersom en berørt tredjepart ønsker å gjøre sine rettigheter gjeldende, må dette skje lokalt hos de enkelte sosiale nettverkene. Vi som driver treffer ingen beslutninger angående behandling av opplysninger i sosiale nettverk. Bare de enkelte tilbyderne har tilgang til brukerens opplysninger og kan således iverksette direkte tiltak. 

Vi viser til kontraktsbetingelsene for de enkelte sosiale nettverkene.

Brukernes opplysninger kan behandles for reklame- og markedsføringsformål i de sosiale nettverkene. På grunnlag av bl.a. brukernes interesser kan det opprettes bruksprofiler. Bruksprofilene kan f.eks. bli benyttet til å vise målrettet reklame i og utenfor de sosiale mediene. For disse formålene bruker de sosiale mediene også informasjonskapsler som lagrer brukernes atferd og interesser. Disse bruksprofilene kan også inneholde opplysninger om brukerne som medlemmer av de enkelte sosiale mediene når de er innlogget.

Dersom du vil se en detaljert beskrivelse av behandlingen av opplysninger og dine muligheter til å protestere mot slik behandling hhv. trekke tilbake samtykket, viser vi til personvernerklæringene for de enkelte sosiale nettverkene.

VIII.  SSL-kryptering

For å kunne sikre dine opplysninger ved overføring bruker vi egnede krypteringsmetoder via HTTS i henhold til nyeste teknikk (f.eks. SSL).  Du kan gjenkjenne en kryptert lenke på tegnrekkefølgen «https://» og låsesymbolet i adressefeltet i nettleseren.

IX.  Endringer/tillegg 

Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten varsel å legge ut endringer eller tillegg i opplysningsinnholdet. I den grad deler av eller enkeltformuleringer i den foreliggende teksten (delvis) ikke (lenger) ikke skulle være i samsvar med gjeldende lov, gjelder fortsatt de andre delene av dokumentet.