Swietelsky AG

Konsernskattestrategi

1. Introduksjon

Følgende skattestrategi beskriver den grunnleggende holdningen SWIETELSKY-gruppen («SWIETELSKY») har med hensyn til skatt.

Familieselskapets strategiske retning prioriterer bærekraftig fremgang fremfor vekst. Gründertenkning og selvstendige bidrag fra ansatte, i tillegg til kontinuerlig videreutvikling og et fremtidsrettet fokus i møte med nye utfordringer, er kjerneelementene i SWIETELSKYs bedriftskultur. Dette har gitt selskapet en positiv utvikling og et godt omdømme som et innovativt, effektivt og pålitelig bygg- og anleggsfirma.

Enkelte elementer av bedriftskulturen er videreutviklet og bindende definert i SWIETELSKYs juridiske, etiske og moralske atferdsregler. Lovlydig atferd med hensyn til skatt, og synet på skatt som et sosialt ansvar, er noen av de grunnleggende prinsippene som er definert der.

2. Skatt følger forretninger i regionene

SWIETELSKY er aktive i både Europa og Australia, og utarbeider kontrakter i hvert enkelt land basert på sin egen portefølje av tjenester og markedsforholdene i landet. Som et resultat av denne strategien, styrt av økonomiske og operative vurderinger, er SWIETELSKY også aktiv også i såkalte lavskatteland (som for eksempel Ungarn og Sveits).

Etableringen av selskaper eller virksomheter er utelukkende basert på disse operative vurderingene. Alle SWIETELSKYs datterselskaper utfører aktiv, operativ forretningsaktivitet med bruk av fysiske materialer, og eksisterer ikke utelukkende for å optimalisere eller unngå skatt.

SWIETELSKY oppfører seg ærlig og redelig med hensyn til skatt og toll. SWIETELSKY unngår aggresiv skatteplanlegging og kunstige strukturer. All forretningsaktivitet følger prinsippet «skatt følger business» - alle transaksjoner har et operativt formål og er ikke motivert av skattehensyn.

3. Skatt som sosialt bidrag

SWIETELSKYs strategi består av å nå selskapets forretningsmål sine samtidig som det bidras sosialt for alle interessenter.

På den ene siden betaler SWIETELSKY inntektsskatt, forskuddsskatt, forbrukeravgifter og tolltariffer over hele verdikjeden og i alle land der selskapet opererer. I tillegg blir merverdiavgift og personskatt samlet inn og betalt. På den andre siden benytter SWIETELSKY seg også av skattefordeler og subsidier tilbudt av offentlige organer i sammenheng med selskapets aktiviteter.

Selskapet oppfyller dermed sitt sosiale ansvar som skattebetaler, i tillegg til at det gjennom korrekt atferd bidrar til statenes sosiale, økonomiske og samfunnsmessige funksjon.

Med alle sine datterselskaper og skatten disse betaler, er SWIETELSKY engasjert i de respektive stedene og regionale markedene.

4. Overholdelse av lover og samsvar med OECD-prinsipper

SWIETELSKY etterstreber å følge lokale lover innenfor rammen av fornuftige juridiske synspunkter. For å nå dette målet er oppgavene og ressursene rundt skattestyringen strukturert slik at gjeldende krav i landene der selskapet opererer følges i aller høyeste mulige grad.

Før de inngår nye forretningsforhold, kontrolleres det at de grunnleggende strukturene stemmer overens med de relevante skatteforpliktelsene. Under kontraktsperioden oppfyller bedriften sitt dokumentasjonsansvar i henhold til relevante lover og krav, leverer alle nødvendige deklarasjoner og betaler skatt til riktig tid.

Siden hoveddelen av bedriftens aktiviteter utføres i Østerrike, og på grunn av egenskapene til arbeidet som utføres i utlandet, gjøres det sjeldent interne transaksjoner mellom selskap som holder til i forskjellige land. Kostnaden på slike transaksjoner følger OECDs armlengde-prinsipp og er beskrevet under overføringskostnader i dokumentasjonen. Bedriften følger internasjonale rapporteringsforpliktelser for overføringskostnader. SWIETELSKY etterstreber å følge OECDs anbefalinger (BEPS-handlingsplanen) for transaksjoner på tvers av landegrenser.

Innsamlingen av informasjon til skatteadministrasjonen i de forskjellige landene innebærer et omfattende rapporteringsansvar. SWIETELSKY etterstreber å oppfylle dette ansvaret uten unntak.

5. Forhold til skattemyndigheter og styresmakter

SWIETELSKY har et åpent forhold til offentlige organer og lokale skattemyndigheter. Et konstruktivt forhold er utviklet og en målrettet dialog opprettet, basert på gjensidig respekt.

Kompleksiteten av skatterammeverket, omfanget av forretningsaktivitetene og mengden skatteforpliktelser fører til en risiko for at våre juridiske synspunkter ikke blir akseptert av skattemyndighetene, på grunn av tolkningsforskjeler.

I slike tilfeller forsvarer SWIETELSKY selskapets interesser ved å analysere formålet med og ordlyden i lovene, og ved å respektere målet lovgiverne følger. Når det er nødvendig, vil SWIETELSKY gå rettens vei for å kjempe for sine tydelig kommuniserte synspunkter.

For å oppnå forutberegnelighet etterstreber SWIETELSKY å innhente tolkningen av omstridte fakta fra skattemyndighetene innen rimelig tid, gjennom revisjoner eller forespørsler om informasjon. SWIETELSKY behandler forespørsler fra skattemyndighetene effektivt og korrekt.

6. Styring av skatterisiko og system for skatteoverholdelse

De juridiske skatterammeverkene i globaliserte forretningstransaksjoner endrer seg stadig og er ofte komplekse. Behovet for tolkning, både fra myndighetenes og fra bedriftsledelsens side, innebærer en reell risiko.

SWIETELSKY liker ikke å påta seg risiko når det gjelder skatt. Systemene og kontrollene, så vel som oppgavene og ressursene til de som har ansvar for skatt, har en streng struktur for å sørge for at lover om skatte- og tollregler og bestemmelser følges.

Risiko analyseres regelmessig og reduseres ved hjelp av nødvendige tiltak. For å få til dette er avdelingen som har ansvar for skatt alltid i kontakt med alle forretningsområder, i tillegg til eksterne konsulenter der dette er nødvendig.

Skattefunksjonen i de respektive landene der selskapet er aktivt er definert og bekreftet av de lokalt ansvarlige ansatte og eksterne konsulenter. Disse sørger for riktig anvendelse og kunnskapsoverføring (for eksempel gjennom kontroller, strategier eller opplæring). Samarbeidet med revisorer og eksterne skattekonsulenter spiller en viktig rolle i den forbindelse.