Swietelsky AG

Bærekraftsrapport

I bærekraftrapporten for hele konsernet offentliggjør Swietelsky AG i tillegg til lovpålagt informasjon også informasjon og data om konsernets aktiviteter og resultater med tanke på bærekraftig drift. Med det oppfyller vi vår rapporteringsplikt overfor våre interessenter også med hensyn til ikke-finansiell informasjon.

 

/ Styrets forord

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Kjære alle sammen!

Bærekraft i byggebransjen er viktigere enn noensinne. Et samfunn i stadig utvikling er nødt til å realisere fremtidsrettede byggetiltak, saneringstiltak eller infrastrukturprosjekter. Derfor er byggenæringen en viktig motor for økonomisk vekst samtidig som den må ta ansvar for kommende generasjoner. Vi er klare over at vi er en del av de eksisterende utfordringene på dette området, men vi er også fast overbeviste om at vi med vår knowhow og iderikdom er en del av løsningen.

Vi i SWIETELSKY søker å innrette alle våre aktiviteter på en slik måte at vi blir oppfattet som løsningsorientert tilrettelegger på veien mot klimaskiftet og kan utvikle oss til å bli en viktig aktør i et klimanøytral byggebransje. Den foreliggende bærekraftrapporten er derfor mer enn bare en samling tall og fakta. Den er et uttrykk for vårt engasjement for en bærekraftig fremtid, både for vårt selskap, for våre medarbeidere og for samfunnet forøvrig.

Det er allerede ting vi er stolte over å ha oppnådd, men vi har fortsatt en vei å gå. Derfor har vi bestemt oss for å knytte sammen våre bærekraftsinitiativer og forankre dem i en konsernovergripende, helhetlig strategi som inkluderer en foreløpig tiltakspakke på veien mot vårt langsiktige mål om klimanøytralitet. Vi er fast bestemt på å yte vårt i kampen mot klimaskiftet samt minimere vårt økologiske fotavtrykk drastisk. Disse ærgjerrige målene gjenspeiler vår intensjon om å forankre vårt økologiske ansvar på alle våre forretningsområder og i hele verdiskapingskjeden på vårt virkeområde samt bidra positivt til miljøet og langsiktig bærekraft i byggebransjen.

Et vesentlig skritt på denne veien er suksessiv omstilling til en sirkulær økonomi. Vi har sterkt fokus på ressurseffektivitet for å kunne minimere avfall og gjenbruke materialer. For oss er ideen om sirkulær økonomi ikke bare et tomt slagord –  den er et grunnprinsipp som påvirker vårt daglige arbeid, og som vi fremmer aktivt sammen med våre interessenter.

I den foreliggende rapporten ønsker vi å gi deg et innblikk i våre initiativer og fremskritt. I særdeleshet finner du informasjon om våre CO2-ekvivalente utslipp. I motsetning til CO2-utslipp gjør målenheten CO2-ekvivalenter der mulig å sammenligne og anskueliggjøre klimakonsekvensene for de ulike drivhusgassene. Vi måler ikke vårt bidrag bare for å vise hvor langt vi har kommet, men også for stadig å kunne forbedre oss.

Vi vet at veien til klimanøytralitet krever felles innsats. Derfor samarbeider vi tett med våre partnere, kunder og medarbeidere om å utvikle innovative løsninger og fremme bærekraft i vår bransje.

Swietelsky AG inkludert datterselskaper er fast bestemt på å forme fremtiden i samsvar med målene om klimabeskyttelse og bærekraft. Vi er overbevist om at vi sammen vil greie dette.

Vi vil herved rette en takk til dipl.ing. Karl Weidlinger, som har skjøttet vervet som styreleder i rapportperioden. Det er takket være hans engasjement at vi er der vi er i dag.

Desember 2023