Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Årlig rapport

Åpen kommunikasjon og åpenhet overfor våre investorer og markedet er veldig viktig for oss. Her kan du finne gjeldende ledelsesrapport (konsoliderte regnskap) på tysk og engelsk samt årsrapporten (konsoliderte og individuelle årsregnskap) på tysk. Vi publiserer også ledelseserklæringen for den siste konsoliderte årsrapporten nedenfor.

 

/ Forord av styret

Vorstand Web 1

Kjære leser!

Denne årsrapporten er den første vi utgir som aksjeselskap. Endringen av juridisk form, som ble besluttet og implementert av eierne i 2019 i lys av vår stadige vekst, bidrar til å konstruere organisasjonsstrukturer og juridiske strukturer som er optimale for SWIETELSKYs fremtidige utfordringer. Denne endringen har ingen påvirkning på eierstrukturen eller eiersammensetningen og deres aksjefordeling.

I regnskapsåret 2019/20 fortsatte SWIETELSKY i samme vellykkede spor som i tidligere år. I lys av det solide økonomiske klimaet, der det eneste mørke punktet var koronavirus-krisen i regnskapsårets siste uker, fortsatte konsernet sin organiske vekst. I hjemmemarkedet Østerrike økte SWIETELSKYs bygg- og anleggsproduksjon kraftig, samtidig som de siste års kraftige vekst ble konsolidert i alle andre viktige markeder. Totalt sett økte bygg- og anleggsproduksjonen med 8 % sammenlignet med året før. Ordrelisten på 3,14 milliarder euro er høyere enn selv fjorårets svært høye nivå, til tross for den planlagte fullføringen av store og langsiktige prosjekter. Egenkapitalandelen økte til 30 %.

Vi har alltid hatt hovedfokus på lønnsomhet, og også for denne indikatoren kunne vi se meget tilfredsstillende vekst. Resultatet før skatt (EBT) økte med 7,2 %. EBIT-marginen på 4,2 % er et svært godt tall i denne bransjen. Vi følger fortsatt kapitalstrukturen svært tett og legger stor vekt på å bruke de økonomiske ressursene våre forsiktig. Likevel viste vi i foregående regnskapsår en sterk vilje til å investere i modernisering av teknisk utstyr og maskiner.

Den første konsernomfattende bærekraftsrapporten, som ble utgitt høsten 2019, i samsvar med rapporteringsstandardene for bærekraft fra Global Reporting Initiative (GRI), fremhever resultatene våre i sammenheng med bærekraftig forretningsdrift. Gjennom kontinuerlig bærekraftig forvaltning vil vi fortsette å frembringe konkurransefortrinn på dette feltet.

I mars 2020 var Østerrike, hjemmemarkedet vårt, vitne til en historisk situasjon med den fullstendige stansen i bygg- og anleggsvirksomhet og stansen i de lokale og internasjonale produksjons- og forsyningskjedene som følge av spredningen av COVID-19. I denne perioden fokuserte selskapet på å finne måter å raskt gjenoppta byggeaktivitetene på tryggest mulig måte. Det klarte vi i løpet av noen korte uker. Selv om de negative følgene av koronavirus-krisen var begrenset til den siste delen av regnskapsåret 2019/20, markerer dagens situasjon et vendepunkt. Vi forventer at de økonomiske konsekvensene av denne dype lavkonjunkturen vil gjenspeiles i lavere bygg- og anleggsproduksjon. Vi vil derfor ha hovedfokus på mulige effektivitetsøkninger i produksjonsprosessene, slik at vi kan komme ut av krisen strukturelt sterkere.

Under dagens omstendigheter er det risikabelt å komme med forutsigelser for regnskapsåret 2020/21. Likevel, med vår sterke og lønnsomme forretningsmodel, og med ordrenivået vårt – som er høyt over hele konsernet – er vi sikre på at vi vil overvinne COVID-19-pandemien og konsekvensene den medbringer.

En spesielt trist hendelse i 2020 var Ing. Hellmuth Brustmanns bortgang. Brustmann var mangeårig medeier og daglig leder i SWIETELSKY. Han var en av pionerene innen moderne jernbanebygging og revolusjonerte effektiviteten og arbeidernes sikkerhet ved å ta i bruk store maskiner. Han var også en pådriver for internasjonaliseringen av SWIETELSKY, og han bidro til å gjøre selskapet til ett av Europas ledende bedrifter innen jernbanebygging. Vi vil huske ham som en stor visjonær med samfunnsansvar.

Juli 2020