Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Årlig rapport

Åpen kommunikasjon og åpenhet overfor våre investorer og markedet er veldig viktig for oss. Her kan du finne gjeldende konsoliderte regnskap på tysk og engelsk samt årsrapporten (konsoliderte og individuelle årsregnskap) på tysk. Vi publiserer også ledelseserklæringen for den siste konsoliderte årsrapporten nedenfor.

 

Last ned Årlig rapport

/ Forord av styret

Vorstandsfoto 2021 22

Kjære damer og herrer!

Sist regnskapsår fortsatte den positive utviklingen vi så året før. Med en vekst i byggebransjen på ti prosent økte resultatet før renter, skatter og avskrivninger igjen noe, mens inntjening før skatt befinner seg mellom sammenligningsverdiene for de to siste årene: 147,2 mill. euro.

Gledelig er det også at egenkapitalkvoten steg videre til 35,4 % tross fortsatt høy investeringsvilje. Alt i alt ser vi utviklingen for 2021/22 som svært positiv, særlig fordi alle kjernemarkeder leverte substansielle resultatbidrag. Også det nær uendrede høye oppdragsnivået er en solid basis for de kommende årene.

Imidlertid er det vanskelig å spå den generelle økonomiske utviklingen. På bakgrunn av inflasjonære prishopp for byggematerialer og en knapphet på viktige råstoffer er vår sunne kapitalstruktur av stor betydning. I denne situasjonen består SWIETELSKYs strategi om et maksimert tilbudsspekter, en maksimert diversifisering innen alle byggegrener og konsernmarkeder samt en proaktiv håndtering av prosjekt- og kontraktsrisikoer.
Vår motto er fortsatt: Lønnsomhet kommer før omsetning. I et konjunkturelt stadig vanskeligere markedsmiljø er målet å fortsatt oppnå solide resultater på høyde med gjennomsnittet for de siste årene.

Med stort engasjement vier vi oss også til de generelt kjente utfordringene knyttet til mangel på fagarbeidere.
I tillegg gjelder det å styrke innovasjonskraften til SWIETELSKY ytterligere, samt støtte og utnytte klimaskiftet til vår fordel rent forretningsmessig.
Dette arbeidet er også dokumentert i andre utgave av vår bærekraftsrapport, som kom i desember 2021.

juli 2022